Uitkomsten ouderenquête VSO Herenwaard 2011


In 2008 hebben we de ouders van onze leerlingen gevraagd naar hun opvattingen over school. Onlangs hebben we opnieuw een onderzoek gedaan bij de ouders. Hieronder vatten we de belangrijkste uitkomsten uit dit onderzoek samen. We maken op een aantal punten een vergelijking met de eerder gehouden enquête. Volledigheidshalve vermelden we dat de vragenlijsten uit 2008 en 2011 niet helemaal identiek zijn; enkele vragen hebben we niet weer opgenomen/toegevoegd. In de bijlage zijn de vragen en de gemiddelde score per vraag opgenomen.

Vergelijking scores 2008 en 2011

 • We ontvingen 70 formulieren retour (46%), in 2008 waren dit er 89 (56%);
 • De bevindingen in 2011 zijn over het geheel genomen (iets) gunstiger dan de resultaten in 2008; deze resultaten waren al overwegend positief;
 • Het algemene waarderingscijfer voor de school is 7,6 (7,4);
 • De scores op alle afzonderlijke vragen liggen vrijwel steeds hoger dan in 2008: score 8: 17 keer (11 keer), score 7: 7 keer (12 ), score 6: 1 keer (3)
 • De tevredenheid over het onderwijs is toegenomen en is hoog: 8,3 (7,6);
 • De veiligheidsbeleving door leerlingen op school is toegenomen naar 8,4 (7,9). Er zijn drie ouders die aangeven dat hun kind zich in min of meerdere mate onveilig voelt op school (11). Vier leerlingen gaan volgens de ouders niet graag naar school (11).
 • Vragen over informatieverschaffing aan de ouders over de ontwikkeling van hun kind worden positief beantwoord; dit geldt ook voor de informatie verstrekt via website, schoolgids en nieuwsbrieven: 8,4 en 8,4 (8,3 en 8,0)


Onze doelstelling
In 2008 hebben we als norm geformuleerd dat de gemiddelde score bij een volgende meting tenminste 7,5 moet zijn; deze norm behalen we bij 3 vragen niet. Dit zijn de volgende vragen:

 • De school bereidt de leerlingen goed voor op het arbeidsproces na het verlaten van de school 7,0.
 • De school biedt mij voldoende informatie over de mogelijkheden die er zijn voor mijn kind ná het verlaten van de school 6,9
 • De school biedt ouders voldoende gelegenheid om aan activiteiten deel te nemen 7,2

Bij de eerste van de hierboven genoteerde vragen beantwoordt 57,4% in de categorie ‘weet niet’. Twee  ouders geven een antwoord dat duidt op grote ontevredenheid op dit aspect. Op de tweede vraag die ook handelt over ná het verlaten van de school antwoordt 49% in de categorie ‘weet niet’ en zijn er 5 ouders met ontevredenheid. Op de derde vraag zijn 7 ouders ontevreden. Daarentegen zijn 35 ouders wel tevreden, de overige ouders scoren ‘weet niet’.

Conclusies

 • Het beeld dat de ouderenquête oproept is er een van tevredenheid bij de overgrote meerderheid van de ouders. Deze tevredenheid is in de afgelopen jaren in behoorlijke mate toegenomen.
 • Er zijn geen duidelijke verbeterpunten aan te geven. Opvallend is wel het grote aantal ouders dat (nog) geen zicht heeft op de mogelijkheden en het arbeidsproces na het verlaten van de school. We zullen nagaan of we nog andere activiteiten kunnen ondernemen om de ouders op deze aspecten beter voor te lichten en voor te bereiden.


Louis van de Meugheuvel,
Directeur


Gemiddelde score in punten (max. score 10)

 • Ik ben tevreden over het onderwijs aan mijn kind   -  8,3
 • De school bereidt de leerlingen goed voor op het arbeidsproces na het verlaten van de school  -  7,0
 • Mijn kind voelt zich veilig op school  -   8,4
 • Mijn kind gaat graag naar school  -   8,4
 • De school geeft me voldoende informatie over het handelingsplan van mijn kind  -   8,3
 • De school geeft me voldoende informatie over de ontwikkeling van mijn kind  -   7,9
 • Ik vind de schriftelijke rapportage van school duidelijk  -   8,0
 • Als ik iets wil vragen kan ik gemakkelijk bij de leerkracht terecht  -   8,7
 • Leraren tonen respect voor mijn kind  -   8,6
 • Leraren behandelen mij als ouder met respect  -   8,6
 • De school besteedt voldoende aandacht aan de manier waarop je met elkaar omgaat  -   8,5
 • De school gebruikt duidelijke schoolregels  -   8,6
 • De school ondersteunt mij voldoende bij de opvoeding van mijn kind  -   7,9
 • De school besteedt voldoende aandacht aan taal- en rekenontwikkeling van kinderen  -   7,8
 • De school besteedt voldoende aandacht aan persoonlijke verzorging  -   8,6
 • Medewerkers van de school komen hun afspraken met ouders na  -   8,1
 • Leraren en klassenassistenten komen met de kinderen gemaakte afspraken na  -   8,0
 • De klaslokalen en de overige ruimtes op school zijn schoon  -   8,0
 • Het schoolgebouw ziet er aantrekkelijk uit  -   7,5
 • De school organiseert voldoende activiteiten voor de leerlingen  -   8,0
 • De school biedt ouders voldoende gelegenheid om aan activiteiten deel te nemen  -   7,2
 • Ik ben tevreden over de schoolgids   -  8,4
 • Ik ben tevreden over de inhoud van de nieuwsbrieven  -   8,4
 • Ik ben tevreden over de informatie op de website van de school  -   7,9
 • De school biedt mij voldoende informatie over de mogelijkheden die er zijn voor mijn kind ná het verlaten van de school  -  6,9

Jaarkalender


   Bekijk de hele jaarkalender >

Informatie

Informatie

We zijn momenteel bezig met het bijwerken van deze informatiepagina, we streven ernaar om deze pagina zo snel mogelijk beschikbaar te maken. In de tussentijd nodigen we u uit om onze nieuwe website te...