Wat is SISA?

SISA is een afkorting voor Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak maar ook van Signaleren en Samenwerken. Doel van SISA is eraan bijdragen dat alle kinderen én leerlingen van 0 tot 23 jaar in de stadsregio Rotterdam zich optimaal kunnen ontplooien. SISA is een computersysteem waarin professionals over de gehele stadregio Rotterdam hun betrokkenheid kunnen aangeven bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar waaraan zij ondersteuning of begeleiding bieden. Als er meerdere professionals van verschillende instanties betrokken zijn bij één kind of jongere dan worden zij door SISA van elkaars bestaan op de hoogte gesteld. Hierdoor wordt in een vroegtijdig stadium een betere samenwerking tussen die professionals bevorderd, waardoor informatie gebundeld kan worden, trajecten op elkaar afgestemd kunnen worden, de meest passende begeleiding ingezet kan worden en escalatie wordt voorkomen. Aangesloten zijn organisaties uit werk en inkomen, zorg en welzijn, onderwijs, politie/justitie en GGZ.

Hoe is de beveiliging en privacy geregeld?
Het signaleringssysteem is goed beveiligd. Dit moet volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens. In SISA staat alleen dát er iets aan de hand is en wie erbij betrokken zijn, niet wat de achtergrond of inhoud van het signaal is. Daarnaast is SISA geen raadpleegsysteem. Geautoriseerde gebruikers moeten eerst zelf een signaal afgeven bij een leerling voordat zij ook de afgegeven signalen van andere organisaties zien.

Waarom moet het onderwijs SISA gebruiken?
Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk bij leerlingen te signaleren dat sprake kan zijn van meervoudige problematiek. School speelt een centrale rol in het leven van kinderen en leerlingen. Deze zitten immers over het algemeen meer uren op school dan thuis. Het onderwijs kan snel zien welke zorgfactoren er in het leven van een leerling zijn en/of er behoefte aan ondersteuning bestaat.
Wie signaleert in SISA vanuit het onderwijs?
De signalering vanuit de onderwijsinstelling wordt altijd gedaan door de intern begeleider, zorgcoördinator of leerlingloopbaanbegeleider. Wanneer daarnaast de schoolmaatschappelijk werker een hulpverleningsplan start rondom dezelfde leerling geeft deze ook een signaal af in SISA.

Wanneer signaleer ik in SISA?
In SISA maak je je zorg en/of betrokkenheid rondom een leerling bekend. Het gaat hierbij meestal om meervoudige problematiek of zorgfactoren die van dien aard zijn dat zij van grote impact kunnen zijn op het welbevinden van een leerling en een bedreiging kunnen vormen voor de verdere ontwikkeling. Het gaat dus bijvoorbeeld niet om leerproblemen, maar een combinatie van leer- en gedragsproblemen. Leerproblemen die niet veroorzaakt worden door een achterliggende problematiek en leerproblemen die geen gedragsproblemen veroorzaken worden dus niet gesignaleerd in SISA.

ZAT/MDO en SISA
Natuurlijk kennen we in het onderwijs al diverse overlegvormen zoals het ZAT (Zorg Advies Team) en MDO (Multi Disciplinair Overleg). Daarbinnen wordt al vaak samengewerkt met andere partijen, maar soms zijn er nog meer partijen actief rondom de leerling die buiten het ZAT en/of MDO vallen. SISA maakt dit inzichtelijk. Daarnaast is informatie via SISA altijd beschikbaar en minder tijdsgebonden aan de agenda van het ZAT of MDO en dus te allen tijde beschikbaar voor de signalerende partijen. Men kan hierdoor beter en sneller reageren
Meer informatie

Voor meer informatie
Website www.sisa.rotterdam.nl
telefoon 010 4982472
mail infosisa@rotterdam.nl

Jaarkalender


   Bekijk de hele jaarkalender >

Informatie

Zelfstandigheid

Op VSO Herenwaard staat het stimuleren van de zelfstandigheid van leerlingen centraal. De school helpt leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden die ze nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te...