Disclaimer

Doelstelling
Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op het internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, etc. We richten ons hierbij zowel op degenen die onze school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden. Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school.

Verantwoording
Op onze school is de redactiecommissie belast met het onderhoud van de website. Daardoor is de maker van de website goed op de hoogte van de te publiceren informatie. Aanvullende informatie, foto's m.b.t. (buiten)schoolse activiteiten worden geplaatst naar aanleiding van vergaderingen en activiteiten binnen de school. De schoolleiding is eindverantwoordelijk voor hetgeen op de website wordt gepubliceerd.

Werkwijze
De site wordt gevuld door de redactiecommissie, door ons hierna de webbeheerder genoemd. Hij onderhoudt de site door van tijd tot tijd de meest recente informatie op de website te plaatsen. In geval van sterk relevante informatie overlegt hij hierover met de directie van de school, voordat tot publicatie wordt overgegaan. Leerkrachten die materiaal (verslagen, foto's) op de site willen plaatsen leveren dit in bij de webbeheerder. Informatie aangeleverd door Ouderraad en Medezeggenschapsraad valt onder de verantwoordelijkheid van die organen.

Privacy
Op onze website worden onder meer foto's van de school en van de kinderen geplaatst. Ouders worden in de gelegenheid gesteld tegen publicatie van schoolfoto's met daarop de afbeelding van hun kinderen bezwaar te maken. Ouders die bezwaar hebben tegen dergelijke publicaties kunnen dat kenbaar maken aan de webbeheerder. De webbeheerder verzamelt de namen van deze ouders en plaatst ze op een lijst, die uitsluitend bij hem berust. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er foto's en/of werkstukjes op de site geplaatst worden. Het werk en/of de foto's van kinderen, waarvan de ouders bezwaar maakten tegen publicatie, worden dientengevolge niet op de site gepubliceerd. De webbeheerder ziet daarop toe. Overigens kunnen ouders hun bezwaar ook weer herroepen, waarna hun naam weer van de bezwarenlijst wordt geschrapt. Achternamen van kinderen worden op de site niet vermeld.
Bij publicatie van informatie zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten op de site. Bij eventuele vermelding op de website van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie (telefoonboekinformatie). Bij publicatie van informatie op de website, waartegen een betrokkene bezwaar maakt, zal de webbeheerder deze informatie op verzoek verwijderen.

 U kunt altijd contact opnemen via ons contactformulier.

Jaarkalender


   Bekijk de hele jaarkalender >

Informatie

Zelfstandigheid

Op VSO Herenwaard staat het stimuleren van de zelfstandigheid van leerlingen centraal. De school helpt leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden die ze nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te...