Samenwerkingsverband Koers VO

Het samenwerkingsverband streeft naar het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. De wettelijke taken van het samenwerkingsverband hierbij zijn: a. het vaststellen van een ondersteuningsplan, b. het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteunings- voorzieningen aan de scholen, c. het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, d. het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar een leerling is aangemeld of ingeschreven, en e. het in stand houden van een permanente commissie leerlingenzorg (art. 17a, lid 6 WVO) het Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO)

 • Het bevoegd gezag van een school kan bij het bestuur van het samenwerkingsverband voor een leerling van die school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Hiervoor worden aanvraagformulieren ter beschikking gesteld. In deze aanvraagformulieren zal duidelijk worden gemaakt welke gegevens de school moet overleggen. Daaruit moet blijken dat de school aantoonbaar de nodige inspanningen heeft verricht om binnen de school zelf de nodige extra ondersteuning te realiseren, waaronder het inschakelen van de consulenten van het Koersloket. In verband met een snelle verwerking vindt het aanvragen en de verdere verwerking van een toelaatbaarheidsverklaring zoveel mogelijk gedigitaliseerd plaats.

 • De Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid (ABT) beoordeelt de aanvraag aan de hand van de daarvoor vastgestelde criteria. Het spreekt voor zich dat het dossier volledig moet zijn en aan de gestelde eisen moet voldoen om in behandeling genomen te kunnen worden. De ABT brengt zo spoedig mogelijk –maar in ieder geval binnen zes weken nadat de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd- over de aanvraag een advies uit aan het bestuur van het samenwerkingsverband. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur van het samenwerkingsverband deze termijn verlengen met ten hoogste zes weken. Van deze verlenging wordt aan de partijen mededeling gedaan. Het advies wordt in afschrift aan de ouders en de school toegestuurd.

 • Het bestuur van het samenwerkingsverband neemt –mede op basis van het advies van de ABT zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken nadat het advies door de ABT is uitgebracht, een besluit over het al dan niet verstrekken van een toelaatbaarheidsverklaring.

  Wanneer een toelaatbaarheidsverklaring wordt verstrekt, wordt aan die verklaring een volgnummer toegekend.

 • Aan de ouders en de school wordt een afschrift gestuurd van het besluit dat het bestuur van het samenwerkingsverband heeft genomen.

  Vanaf 1 augustus 2014 kan een leerling alleen worden toegelaten tot het vso wanneer Koers VO voor die leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft verstrekt. De landelijke indicatiesystematiek wordt afgeschaft en het is de bedoeling dat het bij steeds minder leerlingen nodig zal zijn tekortkomingen te labelen en/of diagnoses te stellen. Er zal niet uitgegaan worden van de beperkingen van een leerling, maar van de mogelijkheden die de leerling wel heeft. Het gaat met name om het vaststellen van wat de leerling aan extra ondersteuning nodig heeft.

  Toelaatbaarheidsverklaringen voor leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of een chronische ziekte (cluster 3) worden, afgezien van enkele tekstuele en inhoudelijk wijzigingen, afgegeven conform de huidige landelijke criteria voor een indicatie voor het vso cluster 3.

  Bij leerlingen die vallen in de categorie ernstig meervoudig beperktheid EMB) wordt, op verzoek van de commissie van begeleiding van de school, een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven voor de hele schoolcarrière.
 1. De plaatsingsprocedure houdt in dat het dossier en de toelaatbaarheidsverklaring in de vergadering van de commissie van begeleiding (CVB) besproken wordt. De CVB is een school gebonden commissie die bestaat uit directeur, psycholoog, maatschappelijk werker, schoolarts (indien nodig), intern begeleidster. De CVB maakt een afweging of deze specifieke leerling met deze specifieke problemen het beste geholpen kan worden binnen het VSO.   Als vastgesteld is dat de school kan voldoen aan de hulpvraag van de leerling wordt de leerling geplaatst.

Jaarkalender


   Bekijk de hele jaarkalender >

Informatie

Zelfstandigheid

Op VSO Herenwaard staat het stimuleren van de zelfstandigheid van leerlingen centraal. De school helpt leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden die ze nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te...