Leren in de praktijk

Onze opdracht is leerlingen voor te bereiden om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Een belangrijk onderdeel hiervan is deelname aan werk. Vandaar dat stage een belangrijke plaats inneemt binnen het leeraanbod van de VSO Herenwaard.

Onze leerlingen leren immers over het algemeen het best door taken al doende te leren op een werkplek zelf. Als een leerling het arbeidsmatig werk (interne stage) en de groepsstage doorlopen heeft en voldoende arbeidsvaardigheden heeft ontwikkeld komt hij/zij, in principe, in aanmerking voor individuele stage. Het streven is om dit zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Het is echter niet zo dat dit altijd direct uitmond in een individuele stageplaats. Dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals bijv. werkhouding, problematisch gedrag, zelfstandig reizen, het niet vinden van een geschikte stageplaats, etc.

Wat is het doel van de stage?
Kort gezegd is stage lopen 'leren werken'. De leerlingen gaan gedurende minstens één dagdeel per week de school uit om kennis te maken met arbeid in de ruimste zin van het woord. Ze leren omgaan met collega's en een baas, ze leren zo zelfstandig mogelijk opdrachten uit te voeren en af te maken, ze leren gedurende langere tijd achtereen werkzaamheden te verrichten en ze maken kennis met verhoudingen en regels binnen een bedrijf of instelling. Het doel van de stage wordt schriftelijk vastgelegd na overleg tussen een stage-coördinator en begeleider van een bedrijf of instelling. Het doel kan na overleg worden aangepast aan de omstandigheden. Als algemene doelen kunnen worden genoemd: het leggen van contacten of het zich kunnen handhaven binnen een werkkring.

Op welke plaatsen kunnen de leerlingen stage lopen?
Bedrijven: Hierbij kunnen we denken aan een grote verscheidenheid van kleine en grote bedrijven waarbinnen werk te vinden is dat eventueel door onze leerlingen te leren is. Zulke ondernemingen zijn te vinden in de horeca, de techniek en vooral de detailhandel. Een grote groep leerlingen van VSO Herenwaard, doet zijn eerste stage‑ervaring op in een bedrijf of onderneming, vaak te beginnen met één dag of dagdeel per week.

Instellingen zonder winstoogmerk: Hierbij moet worden gedacht aan basisscholen, kinderdagverblijven, verzorgingshuizen, ziekenhuizen, schooltuinen etc.   Meestal kunnen leerlingen bij dit soort instellingen werkervaring opdoen zonder dat direct gedacht wordt aan een plaatsing met salaris bij een eventuele vacature. In een basisschool kunnen we denken aan kopieer werkzaamheden, het zetten van koffie en thee, afwassen en opruimen, rondbrengen van schoolmelk en eventueel het beantwoorden van de telefoon. In een verzorgingstehuis zijn vaak diverse mogelijkheden voor stages in de keuken, de spoelkeuken, het restaurant of de linnenkamer.

Dagactiviteitencentra (dvo): Een aantal leerlingen die met het bereiken van de twintigjarige leeftijd van school moeten, komen terecht bij een zorgaanbieder.  Zo’n instelling organiseert dagactiviteiten met een arbeidsmatig karakter in diverse centra. Hiernaast organiseren zij steeds vaker projecten. Hierbij worden onder begeleiding taken uitgevoerd op locatie. Dit kan bijv. een voetbalvereniging, verzorgingshuis of bedrijfskantine zijn. Zij bieden iedere school voor ZMLK de mogelijkheid een aantal leerlingen per schooljaar stage te laten lopen binnen de dagcentra. Een stage bij zo’n instelling  wordt meestal in het laatste schooljaar gelopen zodat een eventuele doorstroom van school naar vaste dagbesteding soepel verloopt.

Zorgboerderijen: Hulpboer op een echte boerderij. Hier is meestal een korte oriënterende stage mogelijk zodat de leerling kan uitproberen of zijn/haar toekomst in het boerenleven ligt.


Hoe lang duurt een stage voor de leerling?
Dat is niet precies te zeggen, we gaan er wel van uit dat een leerling minimaal acht keer naar zijn stageplek gaat, d.w.z. in een tijdsbestek van acht weken. Na deze acht weken vindt er een evaluatie plaats met stagewerkgever, leerling en stage-coördinator. Dan wordt bekeken of de stage verlengd wordt of beëindigd.

Stageduur hangt af van meerdere factoren zoals:
-  Is het nog zinvol voor de stagiair, is er nog sprake van ontwikkeling?
-  Bestaat er een kans op een vaste betrekking?
-  Sommige werkplekken hebben een roulatie systeem, zij willen dat andere leerlingen ook een  kans krijgen om stage te mogen lopen. Kortom is er nog plek?
-  Is het een oriënterende stage, of is er al sprake van vorming in een beroep?
-  Heeft de stagiair meer mogelijkheden, ergens anders kijken? Etc.

Opmerkingen:
Mocht uw zoon of dochter worden aangemeld voor een stageplek binnen de dagbesteding dan is de kans groot dat plaatsing vaak wat langer duurt. Dit i.v.m. het invullen van veel formulieren en het zoeken van een geschikte stageplek binnen een dergelijke organisatie. Dit wil zeggen dat een leerling dan soms wat geduld moet hebben.

Leerlingen aanmelden voor stage e.d. doen de stage-coördinatoren van school in overleg met de leerkracht, groepsstageleerkracht en de I.B.-er. Om aanmeldingen te regelen of te bespoedigen is het raadzaam u ook meewerkt.


Meewerken betekent:

‑ dat u toestemming geeft dat uw zoon /dochter mag gaan stagelopen.
- dat u de gegevens van uw zoon/dochter meegeeft die nodig zijn bij eventuele aanmeldingen en het stagecontract zo spoedig mogelijk ondertekend retour geeft.

Meedenken:
-  Misschien heeft u een idee voor een stageplaats of is er een familielid die bij zijn bedrijf een stageplek kan bieden. Wanneer dit het geval is dan horen wij dit graag.

Mochten er onduidelijkheden of problemen zijn omtrent stage of toekomst dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van de stage-coördinatoren om een afspraak te maken.


Webdesign: De Geus Internet VSO Herenwaard maakt deel uit van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs